23 سپتامبر

دیه یک انگشت دست

دیه یک انگشت دست در پورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز

 

دیه یک انگشت دست عکس دست

ديه قطع انگشتان دست يا پا

1) قطع انگشتان دست يا پا ;

2) قطع هر بند انگشت دست و پا ;

3) فلج كردن انگشت دست و پا ;

4) قطع انگشت فلج .

 

1)قطع انگشتان دست يا پا

در دست يا پا علاوه بر استخوان دست يا پا, كه قبلاً درباره قطع آن سخن گفتيم, انگشتان نيز جزو دست محسوب مى شوند;

يعنى اگر دست كسى را از شانه قطع كنند, انگشتان دست نيز جزو دست حساب مى شود و ديه جداگانه ندارد,

اما اگر فقط انگشت دست قطع شود; يعنى, دست سالم باشد و كف دست نيز سالم باشد,

ولى پنج انگشت يك دست يا ده انگشت دو دست و يا پا را قطع كنند, در اين صورت

ديه انگشتان دست كه ده عدد است, ديه كامل انسان مى باشد و در پا هم به همين صورت;

يعنى, ديه كامل انسان; پس ديه انگشتان غير از ديه دست مى باشد و ديه هر انگشت,

يك دهم ديه كامل انسان است; بنابراين ديه ده انگشت دستها در صورتى كه سالم باشند, ديه كامل است,

اما اگر كسى در هر دست سه انگشت داشته و دو انگشت ديگر قطع شده باشد

يا از بدو تولد نداشته است و كسى آن سه انگشت را قطع كند, بايد ديه هر انگشت را بپردازد;

يعنى, ديه شش انگشت وى كه قطع شده, ششصد دينار است; ديه انگشتان پا نيز همين طور محاسبه مى شود .

 

2) ديه هر بند انگشت دست و پا

هر انگشت بندهايى دارد كه در شست, دو بند و در غير شست, سه بند مى باشد, بنابراين ديه انگشت

بين بندهاى آن تقسيم مى شود; يعنى, هر بندى در شست, نصف ديه

انگشت شست و در غير شست ثلث ديه يعنى يك سوم ديه انگشت را دارد .

اگر كسى غير از ده انگشت دست و پا, انگشتان زايد ديگرى مثلاً در يك دست شش انگشت داشته باشد ـ

كه گاهى ديده مى شود ـ ديه انگشت زايد ثلث ديه انگشت سالم است, يعنى

اگر ديه انگشت سالم صد دينار است, ديه انگشت زايد ـــ 33 دينار مى باشد و ديه انگشت زايد بين بندهاى

آن تقسيم مى شود; اما اگر كسى در انگشت, يك بند زايد داشته باشد, ديه آن ثلث ديه يك بند است.

نكته اى كه تذكر آن لازم به نظر مى رسد اين كه فرقى ندارد, انگشت زايد, شست باشد يا غير آن,

فقط در بندها فرق دارند كه آن هم قبلاً بيان شده است .

 

3) فلج نمودن انگشتان دست يا پا

فلج كردن هر انگشت دست يا پا دو سوم ديه آن انگشت است; يعنى اگر كسى دست كسى را بزند

و يك انگشت او فلج شود, در اين صورت بايد ديه آن را كه دو ثلث ديه انگشت است, بدهد و اين

در انگشتان دست و پا و در شست و غير آن يكسان است و ديه آن به صورت فوق, محاسبه و پرداخت مى شود .

 

4) ديه قطع انگشت فلج

ديه انگشت فلج, ثلث ديه انگشت سالم است; يعنى اگر شخصى در دست خود انگشت

فلجى دارد و كسى آن را قطع كند, بايد ديه انگشت فلج داده شود و ديه انگشت فلج,

ثلث ديه انگشت سالم است و اين در انگشتان دست و پا و يا انگشت شست و غير آن يكسان است .

 

ديه انگشت

نظر به اينكه ديه در جراحتها متفاوت است و در انگشتان دست و پا كه داراى بندهاى متعدد است

نيز متفاوت مى باشد و ديه انگشت نيز بين بندهاى آن تقسيم مى شود; مثلاً در خراش,

كه ديه انگشت, ده درهم است, در غير شست بين بندهاى سه گانه تقسيم مى شود; يعنى,

ديه هر بند 3/33 درهم نقره است و در شست بين دو بند تقسيم مى شود, چون شست,

دو بند بيشتر ندارد; يعنى, ديه خراشِ يك بند انگشت شست, پنج درهم است

و اين ديه در انگشتان دست و پا فرق نمى كند. با توجه به تنوّع جراحتها و تفاوت ديه

آنها جدولى ترسيم گرديد كه با بيان نوع جراحت و محل جراحت ميزان ديه را مشخص مى كند .

 

جدول شماره 10 جدول ديه جراحتها در انگشتان دست و پا كه بين بندهاى آن تقسيم مى شود:

ديه خراش هر ديه بندهاي ديه هر بن .

عنوان معناى عنوان انگشت تمام انگشت انگشتان انگش .

را در بر گيرد غير شست شس .

خراش بدون 10 3/33 .

حارص .

جريان خون درهم درهم دره .

خراش با 20 6/66 1 .

دامي .

جريان خون درهم درهم دره .

جراحتى كه به پوست نازك 30 10 1 .

متلاحم .

روى استخوان نرسد درهم درهم دره .

جراحتى كه به پوست نازك 40 13/33 2 .

سمحا .

روى استخوان برسد درهم درهم دره .

جراحتى كه پوست نازك 50 16/66 2 .

موضح .

استخوان را پاره كند درهم درهم دره .

 

براى قطع تمامى انگشتان در شرع و قانون ديه كامل مشخص شده است,

يعنى اگر شخصى ده انگشت دست كسى را قطع كند, بايد ديه كامل يك انسان را بدهد

و همين طور انگشتان پا, بنا بر اين ديه هر يك از انگشتان يك دهم ديه كامل است يعنى

هزار درهم و طبق مواد 424 و 428 و 442 قانون مجازات اسلامى, ديه هر يك از انگشتان بين بندهاى

آن تقسيم مى شود و اين امر به دليل واضح بودن آن در جدول

(ديه قطع يا فلج كردن و يا شكستن هر عضوى كه ديه معينى دارد) ذكر نشده, و فقط ميزان ديه انگشت ذكر شده است.

در اين جدول ديه انگشت به عنوانهاى مختلف بين بندهاى آن تقسيم شده تا استفاده بهترى از آن بشود;

البته در چهار انگشت كه هر كدام داراى سه بند هستند, ديه بين سه بند تقسيم شده,

و در شست, چون داراى دو بند مى باشد, دين بين دو بند تقسيم شده است و در انگشت زايد

هم ديه بين بندهاى آن تقسيم شده كه در جدول دقيقاً توضيح داده شده است .

 

جدول شماره 11 جدول ديه قطع يا شكستن و يا فلج كردن هر يك از انگشتان دست و پا در زن و مرد:

ديه يك انگشت ديه هر بند ديه هر بند ديه انگشت ديه هر بند ديه هر بن .

عنوان دست يا پا انگشت انگشت زايد در دست انگشت انگش .

اعم از شست غير شست شست يا پا, شست زايد در غير زايد د .

يا غير آن يا غير آن شست شس .

ديه قطع انگشت 1000 333/33 500 333/33 111/11 162/6 .

درهم درهم درهم درهم درهم دره .

ديه فلج كردن انگشت 666/66 222/22 333/33 222/22 74/07 111/1 .

درهم درهم درهم درهم درهم دره .

ديه قطع انگشت فلج 333/33 111/11 166/66 111/11 37/03 55/5 .

درهم درهم درهم درهم درهم دره .

ديه له كردن استخوان 333/33 111/11 166/66 111/11 37/03 55/5 .

انگشت كه بهبود نيابد. درهم درهم درهم درهم درهم دره .

ديه له كردن استخوان انگشت 266/66 88/88 133/33 88/88 29/62 44/4 .

كه كاملاً معالجه شود. درهم درهم درهم درهم درهم دره .

ديه جدا نمودن استخوا .

انگشت از گوشت كه 666/66 222/22 333/33 222/22 74/07 111/1 .

عضو بى فائده شود. درهم درهم درهم درهم درهم دره .

ديه جدا نمودن استخوا .

انگشت از گوشت كه 533/32 177/77 266/66 177/77 59/25 88/8 .

انگشت معالجه و سالم شود. درهم درهم درهم درهم درهم دره .

ديه شكستن استخوان انگشت 200 66/66 100 22/22 7/41 11/1 .

كه خوب و سالم نشود. درهم درهم درهم درهم درهم دره .

ديه شكستن استخوان انگشت 160 53/33 80 53/33 17/77 26/6 .

كه خوب و سالم شود. درهم درهم درهم درهم درهم دره .

 

ز) ديه مهره كمر (ستون فقرات)(1)

1) شكستن ستون فقرات ديه كامل دارد, خواه اصلاً درمان نشود و يا درمان شود,ولى به صورت كمان و خميدگى درآيد

و يا بدون عصا نتواند راه برود يا توانايى جنسى او از بين برود يا مبتلا به سلس و ريزش ادرار گردد, ديه كامل دارد .

2) ديه جنايتى كه باعث خميدگى پشت شود يا قدرت نشستن و راه رفتن را سلب كند, ديه كامل است .

3) هر گاه پس از جنايت, ستون فقرات معالجه شده و سالم و بى عيب شود, جانى بايد يكصد دينار بپردازد .

4) هر گاه شكستن پشت باعث فلج شدن هر دو پا شود, براى شكستن, ديه كامل و براى فلج دو پا دو ثلث ديه اضافه مى شود كه جانى بايد بپردازد .

5) صاحب كتاب خلاف در مورد ورود ضربه به كمر مى فرمايد: اگر به پشت شخصى ضربه وارد شود

كه موجب فلج شدن و از بين رفتن قدرت جنسى او شود, دو ديه دارد كه البته صاحب جواهر مى فرمايد:

غير از صاحب خلاف كسى اين مطلب را نگفته است(1)

 

ژ) ديه نخاع(1)

1) جنايتى كه موجب قطع نخاع شود, ديه كامل دارد (در مرد هزار دينار و در زن پانصد دينار) .

2) قطع بعضى از نخاع به نسبت مساحت آن حساب مى شود .

3) اگر قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود, اگر آن عضو ديه معينى دارد, اضافه بر ديه نخاع ديه آن عضو پرداخت مى شود,

اگر آن عضو ديه نداشته باشد, علاوه بر ديه نخاع ارش تعيين مى شود .

دیه یک انگشت دست دیه یک انگشت دست دیه یک انگشت دست دیه یک انگشت دست دیه یک انگشت دست دیه یک انگشت دست دیه یک انگشت دست دیه یک انگشت دست دیه یک انگشت دست دیه یک انگشت دست دیه یک انگشت دست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.